Polityka Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego choinkowo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 19A/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909806, NIP: 6793219971, REGON: 389413321, BDO: 000603893, zwana dalej PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA.

3.Dane osobowe zbierane przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e)badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko.

4.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)adres e-mail;

b)dane adresowe:

a.kod pocztowy i miejscowość;

b.kraj (państwo);

c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c)imię i nazwisko;

d)numer telefonu.

6.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)firmę Przedsiębiorcy;

b)numer NIP.

7.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko.

9.W przypadku badania satysfakcji Klientów, PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA przetwarza następujące dane:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko lub nick (pseudonim).

10.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

12.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

13.Przekazanie danych osobowych do PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)Podmioty przetwarzające. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)Administratorzy. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.

6.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

8.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

9.W przypadku skierowania żądania PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

10.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA na Stronie Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę "Lubię to" serwisu społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki "Lubię to", Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Klienta, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, w tym informacje, które za pozwoleniem Klienta są uzyskiwane poprzez włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS Klienta, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu z którego korzysta Klient, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci Klienta.

Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA używa przeglądarki internetowej, w ramach której jest zalogowany do swojego konta użytkownika Facebook, wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informację o odwiedzinach Strony Internetowej PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA. Uzyskiwane przez Facebook dane obejmują identyfikator użytkownika w Facebook (znany tylko serwisowi Facebook), odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest wykorzystanie pozyskanych informacji do spersonalizowania treści prezentowanych na Facebook oraz do doskonalenia usług świadczonych przez Facebook. Jeżeli dodatkowo Klient skorzysta z funkcji „Lubię to” udostępnionej na Stronie Internetowej PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA czynność ta będzie odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Klient preferuje.

Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA używa przeglądarki internetowej, w ramach której nie jest zalogowany do swojego konta na Facebook lub nie ma konta na Facebook, wówczas wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informacje o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych przez Facebook.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje cookies własne w celu:

a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)przeglądarka Internet Explorer;

b)przeglądarka Microsoft EDGE;

c)przeglądarka Mozilla Firefox;

d)przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

e)przeglądarka Safari i Safari Mobile;

f)przeglądarka Opera.

7.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8.Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA.

b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA może świadczyć jedynie za zgodą.

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c.wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA podlega;

f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a)Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5.Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a)Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a)Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.Klient ma prawo żądać od PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11.Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskaj hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3.PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PRO GROUP GOŁDA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@choinkowo.pl

3.Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium